کمیته گزارشگران حقوق بشر – پدر حسین رونقی ملکی طی نامه ای ارسالی به دادستان انقلاب تهران از کارشکنی یکی از مقامات قضایی و عدم موافقت با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی خبر داده است.

وی در این نامه از کارشکنی فردی به نام ستاری که مدیر دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اطلاع داده و عنوان می کند که شعبه اول دادگاه انقلاب بدون مطالعه پرونده پزشکی این زندانی سیاسی با اعطای مرخصی درمانی مخالفت کرده است.

متن نامه پدر حسین رونقی که در اختیار کمیته گزارشگران حقوق بشر قرار گرفته به شرح زیر است:

«به نام خداوند جان و خرد»

جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

احتراماً طی نامه‌های ارسالی به سازمان پزشک قانونی کشور و کمیسیون پزشک قانونی شهرک غرب تهران در مورد بیماری کلیوی سید حسین رونقی ملکی طبق قانون عدم تحمل کیفری فرزندم را خواستارم.

جناب آقای دادستان سازمان پزشک قانونی نظریۀ کمیسیون پزشک قانونی را به دادستانی محترم ارسال نموده است.

جناب آقای دادستان طی نامه‌های به دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ ارسال شده چون شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب قاضی نداشته پرونده فرزندم را به دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب جناب آقای احمدزاده ارجاع نموده بودند. با اعمال نفوذ آقای ستاری مدیر دفتر شعبه ۲۶ در مورخه ۱۶/۱۱/۹۲ بدون مطالعه پرونده فرزندم آقای احمدزاده دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب با مرخص فرزندم موافقت ننموده است. عمل دادرس محترم طبق قانون غیر قانونی بوده است.

جناب آقای دادستان آزادی فرزندم سیدحسین رونقی ملکی زندانی سیاسی و زندانیان سیاسی بیمار را خواستارم.

با تقدیم احترامات
سیداحمد رونقی ملکی پدر سیدحسین رونقی ملکی زندانی سیاسی
۱۷/۱۲/۹۲